»  
ÝÊÍ ÈÇÈ ÊÞÏíã ØáÈÇÊ ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä ÈÑÇãÌ ÇáÅÞÑÇÖ ÇáÝÑÏí Ýí ãÍÇÝÙÇÊ ÇáÖÝÉ ÇáÛÑÈíÉ

  – –   .

1-         : (180) 2 ߡ (40) (14) .
2-         : (200) 2 ߡ (25) (10) .
  15/08/2018 03/09/2018   .
:
:     .
:    .
:    .
:    .
:
:     ɡ - – – 3 –  2/2415891-02.
:    – – 2226589-02.
æÙÇÆÝ ÔÇÛÑÉ | ÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã | ÎÇÑØÉ ÇáãæÞÚ | ãæÇÞÚ ÐÇÊ Õáå